بلفارو پلک بالا، بلفارو پلک بالا چگونه انجام میشود؟، مراقبت های بعد از بلفارو، عوارض بلفارو