ورزش و فعالیت بعد از کاشت مو | زمان آغاز، عوارض عدم رعایت