چقدر طول می کشد تا نتایج تزریق پروفایلو را ببینیم؟